แหล่งท่องเที่ยว เชียงราย
    จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุด
ของประเทศไทย มีพ่อขุนเม็งรายมหาราช
เป็นกษัตริย์ผู้สร้าง เมืองเชียงราย เวียงกุมกาม เมืองเชียงใหม่ และ ยังทรงสถาปนาอาณาจักร
ล้านนาไทย จังหวัดเชียงรายเป็นประตูสู่ประเทศ
เพื่อนบ้านทั้ง 2 ประเทศ คือ ประเทศพม่า และ ประเทศลาว มีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี
มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  และเทือกเขา
ทำให้เกิดแหล่งน้ำ และ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ตามธรรมชาติมากมาย
   
 
    ภูเขา น้ำตก ทะเลหมอก ทุ่งดอกบัวตอง ดอกซากุระ บ่อน้ำร้อน ฯลฯ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เราชาวเชียงราย
ได้ดำรงรักษาไว้เพื่อให้ลูกหลาน และ เป็นเกียรติประวัติ ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ รวมถึงวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของทุกชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน จังหวัดเชียงราย
 
     

 
 
 
   
โรงแรม ริมจัน รีสอร์ท : 17 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053-771-882 โทรสาร : 053-771-883
Copyright @ 2008 Power By Rimchan Resort Design By Chiangmaizonedotcom